• Het promotiefilpje van HV Zwolle!

  Welkom bij de website van Travelbags HV Zwolle!

  Het verhaal achter onze logo!

  Onze verenigings-/hoofdsponsor!

  Onze nieuwsbrief van HV Zwolle in een nieuw jasje!

 • Organisatie

  HV Zwolle kent een platte organisatie, we willen dat iedereen die iets voor de vereniging doet, betekent of namens de vereniging optreedt zeer toegankelijk te bereiken is. Geen laagjes management of kastje/muur.

  Echter een vereniging is toch een organisatie welke op z'n minst een dagelijks bestuur nodig heeft en een aantal commissies/functies die bekleed moeten worden.

  Vandaar hieronder een organigram van onze vereniging met het zevenkoppig dagelijksbestuur, welke hierin is weergegeven. Deze bestuursfuncties zijn echter ook eindverantwoordelijken/aanspreekpunten vanuit het bestuur voor de verschillende commissies/groepen/coördinatoren. Ook van deze commissies en functies is een overzicht gemaakt en kan gevonden worden op onze commissies pagina.

   

 • Organigram HV Zwolle

 • Bestuursverkiezing/Rooster van aftreden

  Statuten Artikel 8 Lid 4
  a.

  • Bestuurders worden benoemd voor een periode van ten hoogste vier jaar.
  • Bestuurders treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster.
  • Een volgens rooster aftredende bestuurder is maximaal tweemaal onmiddelijk herbenoembaar.
  • Degene die niet onmiddelijk herbenoembaar is, kan pas na het verstrijken van een periode van vier jaar na de afloop van zijn benoemingsperiode weer tot bestuurder worden benoemd.

  b.

  • De in een tussentijdse vacature benoemde bestuurder neemt op het rooster de plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd.

   

  Jaar Ingetreden Aftredend Functie
        Voorzitter
        Jeugdzaken
        Penningmeester
        Technische zaken
        Algemene zaken
        Facilitaire zaken
        Secretariaat